Locuri și întâmplări Oameni și povești

Bucureștiul la 6 martie 1945 prin ochii presei comuniste

În București s-au desfășurat o multitudine de evenimente care au avut impact semnificativ pentru locuitorii din toate zonele Capitalei.

La 28 februarie 1945, urmare a evenimentelor din 24 februarie (și la presiunile Moscovei, în urma acordului de la Yalta), guvernul Rădescu își dă demisia. Criza guvernamentală va fi ”rezolvată” pe 6 martie 1945, momentul preluării puterii de către Petru Groza (cu ajutorul armatei ruse), care marchează oficial intrarea României în blocul comunist subordonat sovieticilor, în care va rămâne vreme de 44 de ani.

Iată cum relatează evenimentele din București ale acestei zile presa comunistă, prin principalul său exponent, ziarul Scânteia [nr. 160 din 7 martie 1945], sub titlul Marile întruniri populare de eri*:

Marea adunare de la Uzinele Grozăvești [1]

În sala uzinelor Grozăvești a avut loc o mare adunare a F.N.D. din sectorul IV Verde [2], la care au luat parte mii de muncitori. [] Se trimite M.S. Regelui următoarea telegramă [telegrame similare, însoțite sau nu de rezoluții au fost ”adoptate” și în celelalte adunări  publice]:

Cetățenii sect. IV Verde, întruniți în sala Uzinelor Grozăvești în ziua de 5 martie a.c., cer M. Voastre de-a instala neîntârziat la cârma țării guvernul Petru Groza, singurul guvern format din concentrarea forțelor realmente democratice, care va câștiga încrederea aliaților și va obține pentru țara noastră, prin lupta alături de armatele aliate și prin nimicirea rămășițelor fasciste, o situație mai bună la congresul păcii. Guvernul Petru Groza este singurul care va înfăptui revendicările noastre.

Întrunirea din Sectorul I Galben [2]

Un mare număr de cetățeni, bărbați și femei, animați de o însuflețire extraordinară, scandând cu vigoare și hotărâre impresionantă, lozincile care sintetizează toată gravitatea și importanța momentului politic, au luat parte la întrunirea aceasta de sector a Uniunii Patrioților: ”Trăiască guvernul poporului!”, ”Petru Groza prim ministru!”, ”Trăiască armata democratică!”, ”Moarte fasciștilor!”.

Adunarea cetățenească dela Uzinele ”Malaxa” [3]

Muncitorii dela Uzinele Malaxa și cei de la fabricile din împrejurimi, cum și cetățenii din Sectorul II Negru  [2] s’au adunat ieri, 5 martie [sic!], a.c., ora 3 p.m., la fabrica Malaxa în mare număr. Pe un vagon C.F.R., s’a improvizat o tribună de unde au vorbit reprezentanții muncitorimii, ai preoțimii democrate, ai democraților din partidul național-țărănesc, ai funcționarilor particulari, ai cetățenilor din sector.

Toți vorbitorii au arătat starea grea în care ne sbatem și provizoratul în care este ținută țara din caua nerezolvării crizei de guvern. Mulțimea a manifestat cu entuziasm pentru formarea unui guvern prezidat de d. Dr. Petru Groza.

Stadionul C.F.R. Giulești

În fața unei imense mulțimi, formată din muncitori ceferiști și din fabricile cartierului, cetățeni și delegații de țărani din comunele jud. Ilfov, s’a ținut la orele 3, pe stadionul C.F.R. – Giulești o mare întrunire prezidată de vajnicul luptător Vasile Bagu.

Deschizând întrunirea, ceferistul Vasile Bâgu a arătat că muncitorimea s’a adunat pentru a protesta împotriva sistemului reacționarilor din România de a împiedica poporul să aducă la cârma țării guvernul pe care îl dorește.

Întrunirea de la sala ”Tomis” [4]

Eri la ora 3 d. a. în sala cinematografului ”Tomis” a avut loc o mare întrunire cetățenească. Deși anunțată la ora 3, cu o oră înainte sala era arhiplină. La ora trei în sală n’a mai putut pătrunde nimeni și cetățenii cari n’au mai avut loc în sală au ascultat cuvântările difuzate prin microfon în curtea cinematografului și afară în stradă.

Întrunirea s’a desfășurat cu multă însuflețire. Publicul a manifestat de nenumărate ori pentru guvernul sub președinția d-lui Dr. Petru Groza. S’au  strigat lozincile: ”Petru Groza prim ministru”, ”Trăiască martirii clasei muncitoare”, ”Trăiască Pandurii”, ”Trăiască reforma agrară”, ”Trăiască preoții democrați”.

La amintirea numelor lui Rădescu, Maniu, lumea strigă: ”Jos cu ei”.

Cu o hotărâre care mărturisește dorința cetățenilor de a lichida fascismul în țară s’a strigat ”Moarte fasciștilor”, ”Vom lupta”.  

Cetățenii Capitalei întruniți în sala Florida [5] cer un guvern format de marele luptător Dr. Petru Groza

În fața a mii de cetățeni a avut loc marea întrunire din sala Florida, convocată de F.N.D.

Adunarea e prezidată de tov. Marin Florea Ionescu din partea Confederației Generale a Muncii, care deschizând ședința dă cuvântul tov. Giulianca Ionel, care aduce salutul Sindicatelor de meseriași patroni.

Vorbitorul arată că la 24 februarie 1945 a curs din nou sânge de muncitori. Oameni de teapa lui Rădescu împreună cu clica așa ziselor partide istorice au tras în muncitori crezând că prin aceasta îi vor intimida. … Criminalul Rădescu a trebuit să demisioneze în fața voinței nesdruncinate a poporului.

Întrunirea dela S.T.B. Tei [6]

Tov. Farcaș deschide întrunirea și dă cuvântul d-lui Al. Iorgulescu, care a vorbit în numele acelei părți a P.N.Ț care a aderat la programul de guvernare al F.N.D.-lui.

A arătat cum conducătorii de acum ai P.N.Ț. s’au  depărtat dela adevăratul lor rol de a ajuta și susține poporul și în special pe țărani. Prin fapte și vorbe ei urmăresc tocmai menținerea tuturor factorilor care n’au în vedere decât subjugarea țăranilor.

Întrunirea din sectorul III Albastru [2]

În piața Parcul Carol [7], o mulțime de vreo câteva mii de cetățeni din Sect. IV Albastru [sic!], s’au adunat spre a-și exprima ferma lor voință de a vedea cât mai curând la cârma țării un guvern al Frontului Național Democrat.

Cu tot frigul și viscolul, cu toată amintirea încă prezentă în orice suflet, a gloanțelor dela 24 Februarie, populația n’a ezitat să vină iar, să-și spună hotărârea, cuvântul.

Piața Parcul Carol era o mare de oameni, condusă de acelaș entuziasm de neînvins, pentru înfăptuirea unei democrații cât mai largi, pentru salvarea țării. Strigătul mulțimei răsuna mereu, tot mai puternic: ”VREM GUVERN PETRU GROZA!”

Adunarea cetățenească de la Lemaître [8]

O mare adunare cetățenească la care au participat tov. Ministru Teohari Georgescu, Gh. Stroia (C.G.M.) a avut loc la fabrica Lemaître. […]

Cuvântul democraților țărăniști

D. avocat Simion (P.N.Ț.) aduce salutul elementelor democratice din partidul național-țărănesc. […]. Actul dela 23 August, a fost făcut contra voinței de tărăgănare și sabotare a d-lui Maniu. Dacă Generalul Rădescu a tras în popor, el a fost împins de Maniu și Brătianu în scopul de a dezlănțui un răsboiu civil. […]. Această clică reacționară periclitează poziția României la conferința de pace. Această stare de fapt a determinat elementele democratice din P.N.Ț. să adere la F.N.D. spre a ajuta la democratizarea reală a țării, prin instaurarea unui guvern Petre Groza.

Mare întrunire a tineretului progresist

Eri după amiază în sala Omnia [9] a avut loc o mare întrunire a Mișcării tineretului progresist din România, la care au participat câteva mii de tineri.

În cadrul desbaterilor care au avut loc, au luat cuvântul: prof. Const. Suter, Florescu (din partea tineretului muncitoresc), tânărul plugar Ilie St. Ion, Preotul Chiriac (în numele tineretului din școli și asociațiuni religioase), Florin Papazu din partea studenților și N. Ceaușescu în numele U.T.C.

Protestând împotriva spiritului reacționar, pe care elementele de frunte ale anumitor partide tind să-l opună cu orice preț operei de democratizare a țării, tinerii vorbitori au accentuat cu toții necesitatea instaurării unei politici susținute pe principii sănătoase sincere, cu adevărat democratice. [] Tov. N. Ceaușescu sʼa opus în cuvântarea sa, influențelor dăunătoare din preajma tronului, îndemnând pe Rege, în numele a sute de mii de tineri de pe cuprinsul țării, să dea ascultare poporului și nu unei clici restrânse de reacționari și profitori.

Acest material este publicat în cadrul proiectului „Istoria Sectorului 5”, derulat de către Asociația Curaj Inainte, cu sprijinul financiar al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti prin Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”, prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.

__________________

* Transcriere conformă cu originalul (inclusiv greșelile)

 [1] Uzina Grozăvești (azi CET Grozăvești) de pe Splaiul Independenței este una dintre primele termocentrale din țară

[2] Între 1828 și 1926, Bucureștiul a fost împărțit în ”plăși”, cărora li s-a asociat câte o culoare: Plasa Târgului (sau culoarea de Roșu), Plasa Mogoșoaiei (Galben), Plasa Gorganului (Verde), Plasa Broștenilor (Albastru), Plasa Târgului de Afară (culoarea de Negru). În 1927, odată cu intrarea în vigoare a Legii Bucureștiului din 1926, capitala este împărțită în sectoare: Sectorul I Galben (actualul Sector 2 plus parte din Sectorul 1), Sectorul II Negru (actualul Sector 3 plus parte din Sectorul 4), Sectorul III Albastru (părți din Sectoarele 4 și 5 de astăzi) și Sectorul IV Verde (actualul Sector 1). După 23 august 1944 Bucureștiul a fost din nou reorganizat administrativ în 3 sectoare (Sectorul IV Verde fiind absorbit de celelalte). Putem constata din exprimarea de față că  bucureștenii încă nu se adaptaseră la noile  schimbări administrative, păstrând vechile denumiri, inclusiv în articolele de presă.

[3] În anii ʼ20, industriașul Nicolae Malaxa (român de origine greacă) construiește la periferia capitalei uzina de reparații și producție locomotive ce-i va purta numele până în anii ʼ60, când comuniștii o redenumesc ”23 August”. După 1989, uzina poartă numele ”Faur”.

[4] Cinematograful Tomis (fostul ”Izbânda”, în perioada interbelică) se afla pe Calea Văcărești. Ulterior (1950-1963) a purtat și numele publicistului și scriitorului socialist Alexandru Sahia.

[5] Cinematograful Florida de pe strada Avrig, ulterior Cinema Aurora, demolat de comuniști, azi – bloc de locuințe.

[6] S.T.B. – Societatea de Tramvaie București

[7] Ulterior, sub comuniști, Piața (și Parcul) Libertății. Parcul Carol și-a redobândit vechiul nume interbelic după 1989.

[8] Uzina Lemaître, situată în preajma Abatorului (zona Timpuri Noi). În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, uzina s-a ocupat cu repararea locomotivelor și fabricarea de proiectile.

[9] Teatrul Cinema Omnia din perioada interbelică (Str. Schitu Măgureanu nr. 4)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *